Privacy Policy

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt deze privacyverklaring er op neer dat we je persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die we met jou zijn overeengekomen;
• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje derden);
• zorgvuldig beveiligen
Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact.

Neem contact op met ons via info@stahl-consultancy.nl

Gebruik van onze diensten
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Stahl Consultancy op zorgvuldige wijze bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer je ons mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar je persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Derden
Indien we gebruik maken van de diensten of uitvoering door derden, dan zullen wij deze derden pas toegang geven tot je gegevens na toestemming. Stahl Consultancy verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Stahl Consultancy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en opgeslagen op beveiligde datacentra en servers. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten. Indien we in jouw geval derden inschakelen gaat dit in overleg met jou.

Website
Wanneer je onze website bezoekt, wordt er door Stahl Consultancy geen informatie verzameld en verwerkt. We zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.
Onze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan je ons verzoeken je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt overigens een maximumtijd van vier weken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze site en de manier hoe we je gegevens verwerken. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze werkwijze kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen
Stahl Consultancy stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze privacyverklaring is:
Stahl Consultancy
Westplein 12-14
3016 BM Rotterdam
The Netherlands
T: 010 7518 632

Vragen over het privacybeleid kunnen per post worden gesteld of per mail via info@stahl-consultancy.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 maart 2021.